نظر جنجالی کارشناس فوتبال خانم درباره روزبه چشمی
نظر جنجالی کارشناس فوتبال خانم درباره روزبه چشمی

  چندثانیه: نظر بدون تعارف کارشناس فوتبال خانم به شکست سخت ایران در مقابل انگلیس: استفاده از روزبه چشمی در خط دفاع اشتباه بزرگی بود  

 

چندثانیه: نظر بدون تعارف کارشناس فوتبال خانم به شکست سخت ایران در مقابل انگلیس: استفاده از روزبه چشمی در خط دفاع اشتباه بزرگی بود