اوخان یکی از نام های اصیل گیلکی به معنای پژواک است.
آمده ایم که پژواک فرهنگ و هنر گیلان باشیم.