اوخان یکی از نام های اصیل گیلکی به معنای پژواک است.
آمده ایم که پژواک فرهنگ و هنر گیلان باشیم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سینا هوشمند
آدرس: خمام، خیابان فرهنگ، پلاک ۲۵
کد پستی: ۴۳۴۱۷۹۶۱۸۵
شماره تماس: ۰۹۱۱۹۳۲۵۷۷۱