اوخان یکی از نام های اصیل گیلکی به معنای پژواک است.
آمده ایم که پژواک فرهنگ و هنر گیلان باشیم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سینا هوشمند
آدرس: خمام، خیابان فرهنگ، پلاک 25
کد پستی: 4341796185
شماره تماس: 09119325771