نادر حسینی نباشیم…
نادر حسینی نباشیم…
اینکه نماینده مردم در پارلمان محلی با فریبکاری به راحتی آب خوردن دروغ بگوید و توبه نکند، تمام تصمیمات، قول ها و فعلهای او نیز در گذشته و آینده زیر سوال است.

در راستای بررسی مصوبات چهل و ششمین جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با موضوع استیضاح و برکناری شهردار و همچنین تعیین سرپرست شهرداری، مراتب در هفتاد و چهارمین جلسه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان رشت (مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲) مطرح و پس از حضور رئیس شورا و همچنین سه نفر از معترضین به روند رأی‌گیری استیضاح شهردار و بررسی توضیحات و مستندات ارائه شده از سوی افراد فوق الذکر؛ در نهایت با بررسی ادله و مستندات ارائه شده و رای اعضای هیئت تطبیق، عدم مغایرت مصوبات مذکور با قوانین و مقررات احراز شد.

 تائید این مصوبه به معنای برکناری امیرحسین علوی از شهرداری رشت است.

این اتفاق درحالی صورت گرفت که دیروز سندی منتشر شده بود که نشان می داد، نادر حسینی صورتجلسه مربوط به استیضاح شهردار رشت را امضا کرده است.

 امضای این صورتجلسه توسط نادر حسینی در حالی صورت گرفته بود که او حتی تا روز گذشته هم در گفتگو با رسانه ها مجددا بر اینکه رای به عدم برکناری شهردار رشت داده، تاکید کرده و مدعی شده بود، رای خود را به عزیزی و عاشری هم نشان داده است!

همچنین پیش از این تصویری از یک سند منتشر شده بود که نشان می داد، او به همراه مجید عزیزی، رضا عاشری و سیدحسین رضویان صورتجلسه ای را امضا کرده که در آن منکر رای به برکناری علوی است.

اقدامات نادر حسینی و عدم صداقت او در این ماجرا درحالی بر همگان مشخص شده که او پیش تر و در جریان اولین استیضاح علوی هم به یکباره از جبهه منتقدان علوی به جبهه موافقان چرخش پیدا کرده بود اما رای خود را پنهان نکرده بود.

در واقعه اخیر نیز تاکید نادر حسینی بر رای به ابقای علوی و اصرار بر اینکه رای به عدم برکناری او داده اما امضای صورتجلسه برکناری، روزها در سطح رسانه ها بازتاب داشت.

دروغگو نباشیم…!

براساس روایت متقن شیعه، دروغ ریشه اصلی آتش جهنم است و از گناهان کبیره محسوب می شود. همچنین دروغگویی از بزرگترین رذایل اخلاقی و زشت‌ترین گناهان است و در برخی روایات کلید همه بدی‌ها معرفی شده است. اینکه نادر حسینی به عنوان یک معلم قرآن از آثار و پیامدهای دروغ بی اطلاع باشد، غیرقابل باور است.

متاسفانه در جریان استیضاح شهردار رشت، حسینی نه تنها دروغ گفت بلکه بر عدم صداقت خود برای روزها پافشاری کرد و بدتر از آن اینکه با هنرمندی تمام ایفاگر نقشی شد که صحت و سلامت طرح استیضاح شهردار را نیز زیر سوال برده و افراد زیادی را در مظان اتهام قرار داد.

اینکه نماینده مردم در پارلمان محلی با فریبکاری به راحتی آب خوردن دروغ بگوید و توبه نکند، تمام تصمیمات، قول ها و فعلهای او نیز در گذشته و آینده زیر سوال است.

با توجه به اینکه نحوه استیضاح شهردار و ابهامات پیش آمده در آن بازتاب زیادی در سطح افکار عمومی داشته انتظار می رود که نهادهای نظارتی به راحتی از این ماجرا عبور نکنند تا هرکسی به خود اجازه دهد به راحتی به مردم دروغ بگوید و آنها را فریب دهد.

  • منبع خبر : اوخان